Politika zaštite privatnosti

Zaštita podataka o ličnosti

U kompaniji Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna (u nastavku „Dana“) poštujemo vašu privatnost i zaštitu vaših podataka o ličnosti. Svesni smo odgovornosti za postupanje sa podacima o ličnosti posetilaca veb-sajta kompanije Dana i svih pojedinaca koji nam prilikom takvog kontakta otkriju podatke o ličnosti (u nastavku: „korisnici“). Obavezujemo se da podatke o ličnosti korisnika upotrebljavamo isključivo u svrhe koje su navedene niže u ovoj Politici zaštite privatnosti.

Vaše podatke o ličnosti štitimo brižno i u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od dana 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca prilikom obrade podataka o ličnosti i o slobodnom protoku takvih podataka kao i o prestanku važenja Direktive 95/46/ES) (u nastavku: GDPR), kao i sa drugim pravnim propisima koji uređuju oblast zaštite podataka o ličnosti.

 

Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Dana na osnovu pristanka pojedinaca prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

 • podatke koje sadrže neki kolačići (više o kolačićima i kako upravljati njima možete da pročitate na internet stranici Kolačići);
 • Ime i prezime kao i adresa elektronske pošte (samo u slučaju da stupite u kontakt sa nama, odnosno ove podatke saopštite nam sami u cilju dalje saradnje).

Dana prikuplja samo one podatke o ličnosti koji su neophodni za dostizanje pojedinačne svrhe.

 

Svrhe obrade podataka o ličnosti

Podatke obrađuje Dana, na osnovu pristanka i u svrhu za koju je pristanak dat. Pojedinac na koga se odnose podaci može u bilo kom trenutku da povuče dati pristanak za svaku pojedinačnu svrhu ponaosob, na jednostavan i lako dostupan način.

Dana koristi podatke o ličnosti za:

 • oglašavanje na internetu i društvenim mrežama,
 • u druge svrhe sa kojima se specifično slažete prilikom saradnje sa kompanijom Dana.

Za analizu podataka i slanje elektronskih poruka koristimo internet alate kao što su Google Analytics, Facebook i MailChimp … koji u svojim Opštim uslovima upotrebe i Politici privatnosti obezbeđuju poštovanje pravila iz Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i potvrđuju da su dobili sertifikat usklađenosti sa Standardnim klauzulama o zaštiti podatka EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). U alatu Google Analytics ne koristimo podatke o ličnosti već samo anonimizovane podatke i maskirane IP adrese.

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo i onda kada to od nas zahteva zakon. Primer svrhe takve obrade jeste obrada vaših podataka o ličnosti za potrebe sudskih ili upravnih postupaka.

 

Korisnici i obrađivači podataka o ličnosti

Vašim podacima o ličnosti smeju pristupati samo zaposleni u kompaniji Dana i obrađivači podataka o ličnosti koji su za to neposredno ovlašćeni.

Dana u svrhe obrađivanja i čuvanja podataka o ličnosti sarađuje sa agencijom za oglašavanje Futura d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dana vaše podatke o ličnosti nikada neće prosleđivati neovlašćenim trećim licima.

 

Čuvanje podataka

Podatke o ličnosti koje ste nam poverili na osnovu vašeg ličnog, eksplicitnog pristanka i koje ste nam prosledili prilikom predaje elektronske narudžbenice ili na bilo koji drugi način, čuvamo u skladu sa rokovima za čuvanje. Saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti možete da povučete u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost prikupljanja i odrade podataka pre povlačenja saglasnosti. Sve ostale podatke o ličnosti u okviru ugovorne saradnje čuvamo u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Podatke o ličnosti čuvamo u digitalnom obliku. Naši računarski sistemi zaštićeni su tehničkim i organizacionim merama koje sprečavaju nenamerno ili nezakonito uništenje, gubitak, promenu i neovlašćeno otkrivanje vaših podataka o ličnosti ili pristupanje njima.

Podatke koje prikupljamo čuvamo na zaštićenim serverima i čuvamo ih do vašeg povlačenja saglasnosti, ali u svakom slučaju ne duže od maksimalnog perioda za čuvanje.

 

Vaša prava

Zadovoljstvo nam je da vas upoznamo sa vašim pravima kao „pojedinca“ iz Opšte uredbe (GDPR). Prema Opštoj uredbi kao pojedinac imate u nastavku navedena prava u oblasti zaštite podataka o ličnosti:

 • Pravo na pristup podacima (1. i 2. stav 15. člana GDPR-a)
 • Pravo na ispravku (16. član GDPR-a) odnosno pravo na brisanje (17. član GDPR-a)
 • Pravo na ograničenje obrade (18. član GDPR-a)
 • Pravo do prenosivost podataka (19. član GDPR-a)
 • Pravo na prigovor (21. član GDPR-a)
 • Pravo na otkazivanje (3. stav 7. člana GDPR-a)
 • Pravo na ulaganje žalbe nadzornom organu (77. član GDPR-a)

 

Pravo pristupa podacima

Imate pravo da dobijete potvrdu da li kompanija Dana obrađuje vaše podatke o ličnosti, i kada je tako, imate pravo da dobijete pristup svojim podacima o ličnosti i sledećim informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

 • svrha obrade,
 • vrste podataka o ličnosti,
 • korisnici ili kategorije korisnika kojima su bili ili će biti otkriveni vaši podaci o ličnosti, naročito korisnici u trećim državama ili međunarodnim organizacijama,
 • kada je moguće, predviđeni period čuvanja podataka o ličnosti,
 • postojanje prava da se od rukovaoca zahteva ispravak ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničenja obrade podataka o ličnosti u vezi sa korisnikom na koga se odnose podaci o ličnosti ili postojanje prava na prigovor takvoj obradi,
 • pravo na ulaganje žalbe kod nadležnog organa,
 • kada podaci o ličnosti nisu prikupljeni od korisnika, sve raspoložive informacije u vezi sa njihovim izvorom,
 • postojanje automatizovanog donošenja odluka, zaključno sa oblikovanjem profila, i smislene informacije o razlozima za njega, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za korisnika.

 

Na osnovu vašeg zahteva Dana će vam obezbediti jednu besplatnu kopiju vaših podataka o ličnosti koje se obrađuju. Za dodatne kopije podataka koje možda budete zahtevali, Dana će vam zaračunati razumnu nadoknadu uz uzimanje u obzir administrativnih troškova.

 

Pravo na ispravke

Imate pravo da zahtevate da se bez nepotrebnog odlaganja isprave netačni podaci o ličnosti u vezi sa vama. Prilikom uzimanja u obzir svrhe obrade imate pravo na dopunu nepotpunih podataka o ličnosti, zaključno sa prilaganjem dodatne izjave.

 

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Imate pravo da zahtevate da se bez nepotrebnog odlaganja izbrišu podaci o ličnosti u vezi sa vama, a Dana vaše podatke o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja mora da izbriše u  sledećim slučajevima:

 • kada podaci o ličnosti nisu više potrebni u svrhe u koje su bili prikupljeni ili obrađeni na neki drugi način;
 • kada povučete pristanak koji je osnova za obradu vaših podataka o ličnosti a za obradu ne postoji nijedna druga pravna osnova;
 • kada prigovarate obradi na osnovu zakonskog interesa rukovaoca, a za njihovu obradu ne postoje nikakvi preovlađujući zakonski razlozi;
 • kada ulažete prigovor na obradu za potrebe direktnog marketinga;
 • kada podatke o ličnosti treba izbrisati kako bi se ispunila pravna obaveza u skladu sa pravom EU ili slovenačkim pravnim poretkom.

Kada Dana u skladu sa Politikom objavi vaše podatke o ličnosti, usvaja razumne mere, uključujući i tehničke, da rukovaoca koji obrađuje vaše podatke o ličnosti obavesti da korisnik na koga se odnose podaci o ličnosti od njih zahteva da se izbrišu moguće veze do tih podataka o ličnosti ili njihove kopije.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da zahtevate da Dana ograniči upotrebu vaših podataka o ličnosti kada važi jedan od sledećih slučajeva:

 • kada osporite tačnost podataka, i to za period za vreme kod rukovalac može da proveri tačnost vaših podataka o ličnosti,
 • kada je obrada nezakonita i protivite se brisanju podataka o ličnosti ali umesto toga zahtevate ograničenje njihove upotrebe,
 • kada kompaniji Dana podaci o ličnosti nisu više potrebni ali su potrebni vama za ispunjavanje, sprovođenje ili očuvanje pravnih zahteva,
 • kada ste uložili žalbu u vezi sa obradom, sve dok se ne proveri da li zakonski razlozi rukovaoca odnesu prevagu nad vašim razlozima.

 

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da  podatke o ličnosti u vezi sa vama dobijete u strukturisanom, opšte upotrebljivom i mašinski čitljivom obliku, kao i da te podatke prosledite drugom rukovaocu bez ograničenja kada se:

 • obrada zasniva na vašem pristanku ili ugovoru i
 • obrada vrši automatiziranim sredstvima.

 

Pravo na prigovor i otkazivanje

Na osnovu razloga u vezi sa vašim posebnim položajem, imate pravo da u bilo kom trenutnu uložite prigovor na obradu podataka o ličnost, ako se takav prigovor zasniva na zakonskim interesima koji se tiču kompanije Dana ili trećih lica. Dana će prestati da obrađuje podatke o ličnosti osim ukoliko dokaže neophodne razloge za obradu koji odnose prevagu nad vašim interesima, pravima i slobodama ili je to potrebno za ispunjavanje, sprovođenje ili očuvanje pravnih zahteva. Kada se podaci o ličnosti obrađuju u svrhe direktnog marketinga, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti u svrhe takvog marketinga, zaključno sa profilisanjem, ako je povezano sa takvim direktnim marketingom. Ukoliko se direktni marketing zasniva na pristanku, pravo na prigovor može se ostvariti povlačenjem datog ličnog pristanka.

Bilo koje pravo prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti možete ostvariti u pisanom obliku. Dana za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju uvažavanja vaših prava u vezi sa podacima o ličnosti može od vas da zahteva dodatne podatke koji su potrebni za potvrdu vašeg identiteta, a u skladu sa ovim poglavljem, vaš zahtev može da odbaci samo u slučaju da dokaže da vas ne može pouzdano identifikovati.

Ako su vaši zahtevi u skladu sa ovim poglavljem očigledno neosnovani ili preterani, naročito zato što se ponavljaju, Dana može:

 • obračunati razumnu nadoknadu pri čemu uzima u obzir administrativne troškove prosleđivanja informacija ili poruka ili sprovođenja zahtevanih mera,
 • odbiti preduzimanje mera u vezi sa zahtevom.

 

Zahtev možete da pošaljete na elektronsku adresu interrom@dana.si ili putem pošte na adresu na Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna.

 

Pravo na ulaganje žalbe u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Moguće žalbe u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti možete da pošaljete na elektronsku adresu interrom@dana.si ili na poštansku adresu Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna.

Imate pravo da uložite žalbu i direktno povereniku za informacije, ukoliko mislite da obrada podataka o ličnosti u vezi sa vama krši slovenačke propise ili propise EU u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Politika zaštite podataka o ličnosti važi od 25.5.2018. i može se promeniti ili dopuniti u bilo kom trenutku.

<div class="vertical-menu-noga"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/preradjevine-od-voca-i-emulzije/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> PRERAĐEVINE OD VOĆA I EMULZIJE</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/prirodni-dodaci/">PRIRODNI DODACI</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/pekarski-dodaci-i-marmelade/">PEKARSKI DODACI I MARMELADE</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/prednosti-srb/">PREDNOSTI</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/https://dana.si/about-us/">O nama</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu-noga {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%; /* Set a width if you like */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> align-content: left;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu-noga a {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%; /* Set a width if you like */ <!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: rgba(255,255,255,0); /* transparent background color */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #ffffff; /* Black text color */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family: Roboto;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size: 16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight: bold;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-style: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-stretch: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height: 1.7em;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> letter-spacing: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: block; /* Make the links appear below each other */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-decoration: none; /* Remove underline from links */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: left;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-transform: uppercase;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-flex: 1; /* Safari 6.1+ */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-flex: 1; /* IE 10 */ <!-- [et_pb_line_break_holder] --> flex: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* text-justify: inter-word; */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu-noga a:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #072334; /* Dark grey background on mouse-over */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu-noga a.active {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #072334;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>
<div class="vertical-menu"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/kolacici/">Kolačići</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/politika-privatnosti/">Politika zaštite privatnosti</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> align-content: left;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu a {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%!important; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: rgba(255,255,255,0); /* transparent background color */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #ffffff; /* Black text color */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family: Roboto;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size: 16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-style: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-stretch: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height: 36px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> letter-spacing: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: block; /* Make the links appear below each other */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-decoration: none; /* Remove underline from links */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu a:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #072334; /* Dark grey background on mouse-over */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu a.active {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #072334;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>
<span style="color: #ffffff;">© Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.</span><div class="vertical-menu"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="tel:+38673462234">+386 7 346 22 34</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="mailto:interrom@dana.si">interrom@dana.si</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="https://www.dana.si">www.dana.si</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 133px; /* Set a width if you like */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> align-content: right;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu a {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: rgba(255,255,255,0); /* transparent background color */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #ffffff; /* Black text color */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family: Roboto;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size: 16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-style: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-stretch: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height: 20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> letter-spacing: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: block; /* Make the links appear below each other */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-decoration: none; /* Remove underline from links */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu a:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #3059a0; /* Dark grey background on mouse-over */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu a.active {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: 3059a0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>

Politika zaštite privatnosti

Zaštita podataka o ličnosti

U kompaniji Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna (u nastavku „Dana“) poštujemo vašu privatnost i zaštitu vaših podataka o ličnosti. Svesni smo odgovornosti za postupanje sa podacima o ličnosti posetilaca veb-sajta kompanije Dana i svih pojedinaca koji nam prilikom takvog kontakta otkriju podatke o ličnosti (u nastavku: „korisnici“). Obavezujemo se da podatke o ličnosti korisnika upotrebljavamo isključivo u svrhe koje su navedene niže u ovoj Politici zaštite privatnosti.

Vaše podatke o ličnosti štitimo brižno i u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od dana 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca prilikom obrade podataka o ličnosti i o slobodnom protoku takvih podataka kao i o prestanku važenja Direktive 95/46/ES) (u nastavku: GDPR), kao i sa drugim pravnim propisima koji uređuju oblast zaštite podataka o ličnosti.

 

Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Dana na osnovu pristanka pojedinaca prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

 • podatke koje sadrže neki kolačići (više o kolačićima i kako upravljati njima možete da pročitate na internet stranici Kolačići);
 • Ime i prezime kao i adresa elektronske pošte (samo u slučaju da stupite u kontakt sa nama, odnosno ove podatke saopštite nam sami u cilju dalje saradnje).

Dana prikuplja samo one podatke o ličnosti koji su neophodni za dostizanje pojedinačne svrhe.

 

Svrhe obrade podataka o ličnosti

Podatke obrađuje Dana, na osnovu pristanka i u svrhu za koju je pristanak dat. Pojedinac na koga se odnose podaci može u bilo kom trenutku da povuče dati pristanak za svaku pojedinačnu svrhu ponaosob, na jednostavan i lako dostupan način.

Dana koristi podatke o ličnosti za:

 • oglašavanje na internetu i društvenim mrežama,
 • u druge svrhe sa kojima se specifično slažete prilikom saradnje sa kompanijom Dana.

Za analizu podataka i slanje elektronskih poruka koristimo internet alate kao što su Google Analytics, Facebook i MailChimp … koji u svojim Opštim uslovima upotrebe i Politici privatnosti obezbeđuju poštovanje pravila iz Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i potvrđuju da su dobili sertifikat usklađenosti sa Standardnim klauzulama o zaštiti podatka EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). U alatu Google Analytics ne koristimo podatke o ličnosti već samo anonimizovane podatke i maskirane IP adrese.

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo i onda kada to od nas zahteva zakon. Primer svrhe takve obrade jeste obrada vaših podataka o ličnosti za potrebe sudskih ili upravnih postupaka.

 

Korisnici i obrađivači podataka o ličnosti

Vašim podacima o ličnosti smeju pristupati samo zaposleni u kompaniji Dana i obrađivači podataka o ličnosti koji su za to neposredno ovlašćeni.

Dana u svrhe obrađivanja i čuvanja podataka o ličnosti sarađuje sa agencijom za oglašavanje Futura d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dana vaše podatke o ličnosti nikada neće prosleđivati neovlašćenim trećim licima.

 

Čuvanje podataka

Podatke o ličnosti koje ste nam poverili na osnovu vašeg ličnog, eksplicitnog pristanka i koje ste nam prosledili prilikom predaje elektronske narudžbenice ili na bilo koji drugi način, čuvamo u skladu sa rokovima za čuvanje. Saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti možete da povučete u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost prikupljanja i odrade podataka pre povlačenja saglasnosti. Sve ostale podatke o ličnosti u okviru ugovorne saradnje čuvamo u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Podatke o ličnosti čuvamo u digitalnom obliku. Naši računarski sistemi zaštićeni su tehničkim i organizacionim merama koje sprečavaju nenamerno ili nezakonito uništenje, gubitak, promenu i neovlašćeno otkrivanje vaših podataka o ličnosti ili pristupanje njima.

Podatke koje prikupljamo čuvamo na zaštićenim serverima i čuvamo ih do vašeg povlačenja saglasnosti, ali u svakom slučaju ne duže od maksimalnog perioda za čuvanje.

 

Vaša prava

Zadovoljstvo nam je da vas upoznamo sa vašim pravima kao „pojedinca“ iz Opšte uredbe (GDPR). Prema Opštoj uredbi kao pojedinac imate u nastavku navedena prava u oblasti zaštite podataka o ličnosti:

 • Pravo na pristup podacima (1. i 2. stav 15. člana GDPR-a)
 • Pravo na ispravku (16. član GDPR-a) odnosno pravo na brisanje (17. član GDPR-a)
 • Pravo na ograničenje obrade (18. član GDPR-a)
 • Pravo do prenosivost podataka (19. član GDPR-a)
 • Pravo na prigovor (21. član GDPR-a)
 • Pravo na otkazivanje (3. stav 7. člana GDPR-a)
 • Pravo na ulaganje žalbe nadzornom organu (77. član GDPR-a)

 

Pravo pristupa podacima

Imate pravo da dobijete potvrdu da li kompanija Dana obrađuje vaše podatke o ličnosti, i kada je tako, imate pravo da dobijete pristup svojim podacima o ličnosti i sledećim informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

 • svrha obrade,
 • vrste podataka o ličnosti,
 • korisnici ili kategorije korisnika kojima su bili ili će biti otkriveni vaši podaci o ličnosti, naročito korisnici u trećim državama ili međunarodnim organizacijama,
 • kada je moguće, predviđeni period čuvanja podataka o ličnosti,
 • postojanje prava da se od rukovaoca zahteva ispravak ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničenja obrade podataka o ličnosti u vezi sa korisnikom na koga se odnose podaci o ličnosti ili postojanje prava na prigovor takvoj obradi,
 • pravo na ulaganje žalbe kod nadležnog organa,
 • kada podaci o ličnosti nisu prikupljeni od korisnika, sve raspoložive informacije u vezi sa njihovim izvorom,
 • postojanje automatizovanog donošenja odluka, zaključno sa oblikovanjem profila, i smislene informacije o razlozima za njega, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za korisnika.

 

Na osnovu vašeg zahteva Dana će vam obezbediti jednu besplatnu kopiju vaših podataka o ličnosti koje se obrađuju. Za dodatne kopije podataka koje možda budete zahtevali, Dana će vam zaračunati razumnu nadoknadu uz uzimanje u obzir administrativnih troškova.

 

Pravo na ispravke

Imate pravo da zahtevate da se bez nepotrebnog odlaganja isprave netačni podaci o ličnosti u vezi sa vama. Prilikom uzimanja u obzir svrhe obrade imate pravo na dopunu nepotpunih podataka o ličnosti, zaključno sa prilaganjem dodatne izjave.

 

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Imate pravo da zahtevate da se bez nepotrebnog odlaganja izbrišu podaci o ličnosti u vezi sa vama, a Dana vaše podatke o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja mora da izbriše u  sledećim slučajevima:

 • kada podaci o ličnosti nisu više potrebni u svrhe u koje su bili prikupljeni ili obrađeni na neki drugi način;
 • kada povučete pristanak koji je osnova za obradu vaših podataka o ličnosti a za obradu ne postoji nijedna druga pravna osnova;
 • kada prigovarate obradi na osnovu zakonskog interesa rukovaoca, a za njihovu obradu ne postoje nikakvi preovlađujući zakonski razlozi;
 • kada ulažete prigovor na obradu za potrebe direktnog marketinga;
 • kada podatke o ličnosti treba izbrisati kako bi se ispunila pravna obaveza u skladu sa pravom EU ili slovenačkim pravnim poretkom.

Kada Dana u skladu sa Politikom objavi vaše podatke o ličnosti, usvaja razumne mere, uključujući i tehničke, da rukovaoca koji obrađuje vaše podatke o ličnosti obavesti da korisnik na koga se odnose podaci o ličnosti od njih zahteva da se izbrišu moguće veze do tih podataka o ličnosti ili njihove kopije.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da zahtevate da Dana ograniči upotrebu vaših podataka o ličnosti kada važi jedan od sledećih slučajeva:

 • kada osporite tačnost podataka, i to za period za vreme kod rukovalac može da proveri tačnost vaših podataka o ličnosti,
 • kada je obrada nezakonita i protivite se brisanju podataka o ličnosti ali umesto toga zahtevate ograničenje njihove upotrebe,
 • kada kompaniji Dana podaci o ličnosti nisu više potrebni ali su potrebni vama za ispunjavanje, sprovođenje ili očuvanje pravnih zahteva,
 • kada ste uložili žalbu u vezi sa obradom, sve dok se ne proveri da li zakonski razlozi rukovaoca odnesu prevagu nad vašim razlozima.

 

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da  podatke o ličnosti u vezi sa vama dobijete u strukturisanom, opšte upotrebljivom i mašinski čitljivom obliku, kao i da te podatke prosledite drugom rukovaocu bez ograničenja kada se:

 • obrada zasniva na vašem pristanku ili ugovoru i
 • obrada vrši automatiziranim sredstvima.

 

Pravo na prigovor i otkazivanje

Na osnovu razloga u vezi sa vašim posebnim položajem, imate pravo da u bilo kom trenutnu uložite prigovor na obradu podataka o ličnost, ako se takav prigovor zasniva na zakonskim interesima koji se tiču kompanije Dana ili trećih lica. Dana će prestati da obrađuje podatke o ličnosti osim ukoliko dokaže neophodne razloge za obradu koji odnose prevagu nad vašim interesima, pravima i slobodama ili je to potrebno za ispunjavanje, sprovođenje ili očuvanje pravnih zahteva. Kada se podaci o ličnosti obrađuju u svrhe direktnog marketinga, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti u svrhe takvog marketinga, zaključno sa profilisanjem, ako je povezano sa takvim direktnim marketingom. Ukoliko se direktni marketing zasniva na pristanku, pravo na prigovor može se ostvariti povlačenjem datog ličnog pristanka.

Bilo koje pravo prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti možete ostvariti u pisanom obliku. Dana za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju uvažavanja vaših prava u vezi sa podacima o ličnosti može od vas da zahteva dodatne podatke koji su potrebni za potvrdu vašeg identiteta, a u skladu sa ovim poglavljem, vaš zahtev može da odbaci samo u slučaju da dokaže da vas ne može pouzdano identifikovati.

Ako su vaši zahtevi u skladu sa ovim poglavljem očigledno neosnovani ili preterani, naročito zato što se ponavljaju, Dana može:

 • obračunati razumnu nadoknadu pri čemu uzima u obzir administrativne troškove prosleđivanja informacija ili poruka ili sprovođenja zahtevanih mera,
 • odbiti preduzimanje mera u vezi sa zahtevom.

Zahtev možete da pošaljete na elektronsku adresu interrom@dana.si ili putem pošte na adresu na Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna.

 

Pravo na ulaganje žalbe u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Moguće žalbe u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti možete da pošaljete na elektronsku adresu interrom@dana.si ili na poštansku adresu Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna.

Imate pravo da uložite žalbu i direktno povereniku za informacije, ukoliko mislite da obrada podataka o ličnosti u vezi sa vama krši slovenačke propise ili propise EU u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Politika zaštite podataka o ličnosti važi od 25.5.2018. i može se promeniti ili dopuniti u bilo kom trenutku.

<div class="vertical-menu-noga"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/preradjevine-od-voca-i-emulzije/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> PRERAĐEVINE OD VOĆA I EMULZIJE</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/prirodni-dodaci/">PRIRODNI DODACI</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/pekarski-dodaci-i-marmelade/">PEKARSKI DODACI I MARMELADE</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/prednosti-srb/">PREDNOSTI</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/https://dana.si/about-us/">O nama</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu-noga {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%; /* Set a width if you like */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> align-content: left;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu-noga a {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%; /* Set a width if you like */ <!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: rgba(255,255,255,0); /* transparent background color */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #ffffff; /* Black text color */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family: Roboto;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size: 16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight: bold;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-style: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-stretch: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height: 1.7em;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> letter-spacing: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: block; /* Make the links appear below each other */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-decoration: none; /* Remove underline from links */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: left;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-transform: uppercase;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-flex: 1; /* Safari 6.1+ */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-flex: 1; /* IE 10 */ <!-- [et_pb_line_break_holder] --> flex: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* text-justify: inter-word; */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu-noga a:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #072334; /* Dark grey background on mouse-over */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu-noga a.active {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #072334;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>
<div class="vertical-menu"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/kolacici/">Kolačići</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/politika-privatnosti/">Politika zaštite privatnosti</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> align-content: left;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu a {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%!important; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: rgba(255,255,255,0); /* transparent background color */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #ffffff; /* Black text color */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family: Roboto;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size: 16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-style: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-stretch: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height: 36px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> letter-spacing: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: block; /* Make the links appear below each other */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-decoration: none; /* Remove underline from links */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu a:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #072334; /* Dark grey background on mouse-over */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu a.active {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #072334;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>
<span style="color: #ffffff;">© Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.</span><div class="vertical-menu"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="tel:+38673462234">+386 7 346 22 34</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="mailto:interrom@dana.si">interrom@dana.si</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="https://www.dana.si">www.dana.si</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 133px; /* Set a width if you like */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> align-content: right;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu a {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: rgba(255,255,255,0); /* transparent background color */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #ffffff; /* Black text color */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family: Roboto;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size: 16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-style: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-stretch: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height: 20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> letter-spacing: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: block; /* Make the links appear below each other */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-decoration: none; /* Remove underline from links */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu a:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #3059a0; /* Dark grey background on mouse-over */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.vertical-menu a.active {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: 3059a0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>
<ul id="menu-footer-meni-1" class="bottom-nav"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home current-menu-item page_item page-item-20 current_page_item menu-item-304"><a href="/preradjevine-od-voca-i-emulzije/">PRERAĐEVINE OD VOĆA I EMULZIJE</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-303"><a href="/prirodni-dodaci/">PRIRODNI DODACI</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-302"><a href="/pekarski-dodaci-i-marmelade/">PEKARSKI DODACI I MARMELADE</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-301"><a href="/prednosti-srb/">PREDNOSTI</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-300"><a href="http://www.dana.si/o-dani/">O NAMA</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul>
<ul id="menu-footer-meni-1" class="bottom-nav"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home current-menu-item page_item page-item-20 current_page_item menu-item-304"><a href="/fruit-preparations-and-emulsions/">FRUIT PREPARATIONS AND EMULSIONS</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-303"><a href="/natural-additives/">NATURAL ADDITIVES</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-302"><a href="/bakery-additives-and-marmalades/">BAKERY ADDITIVES AND JELLIES</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-301"><a href="/advantages/">ADVANATAGES</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-300"><a href="http://www.dana.si/o-dani/">ABOUT US</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul>
<ul id="menu-footer-meni-1" class="bottom-nav"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home current-menu-item page_item page-item-20 current_page_item menu-item-304"><a href="/fruit-preparations-and-emulsions/">FRUIT PREPARATIONS AND EMULSIONS</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-303"><a href="/natural-additives/">NATURAL ADDITIVES</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-302"><a href="/bakery-additives-and-marmalades/">BAKERY ADDITIVES AND JELLIES</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-301"><a href="/advantages/">ADVANATAGES</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-300"><a href="http://www.dana.si/o-dani/">ABOUT US</a></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul>
<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="vertical-menu-dana"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span style= "color:fff;">© Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="tel:+38673462234">+386 7 346 22 34</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="mailto:interrom@dana.si">interrom@dana.si</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://www.dana.si">www.dana.si</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<div class="vertical-menu-futura"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="http://www.futura.si">Production by Futura</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<div class="vertical-menu-legal"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/kolacici/">Kolačići</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="/politika-privatnosti/">Politika zaštite privatnosti</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] -->